Contributie

De hoogte van de jaarlijkse contributie wordt jaarlijks bepaald door de algemene ledenvergadering (ALV), in haar vergadering in het eerste kwartaal van het jaar.
  • De contributie voor recreanten bedraagt  €120,00
  • Inclusief wedstrijdlicentie van de NJBB bedraagt de contributie €146,50

De contributie wordt via automatische incasso geïnd. Met vragen hierover kun je terecht bij de penningmeester.

Opzegging

Opzegging dient te geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging in strijd met het hierboven bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen is opgezegd.