Contributie

De hoogte van de jaarlijkse contributie wordt jaarlijks bepaald door de algemene ledenvergadering (ALV), in haar vergadering in het eerste kwartaal van het jaar. De contributie is afhankelijk van het soort lidmaatschap: C-licentie voor algemeen lid en W-licentie voor wedstrijdspelers.

Voor 2018 bedraagt de contributie:

 

NJBB lid met alleen C licentie

NJBB lid met W licentie

contributie
inclusief afdracht aan de bond

85,10

105,15

De contributie zal via automatische incasso geïnd worden. Met vragen hierover kun je terecht bij de penningmeester.

Nieuwe leden

Nieuwe leden mogen gedurende 2 maanden op de dinsdag en zondag gratis meespelen, voorafgaand aan het lidmaatschap.

Opzegging

Opzegging dient te geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging in strijd met het hierboven bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen is opgezegd.